Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven termen, ongeacht of deze in enkel- of meervoud worden gehanteerd, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

1. Entertainment Jaarkaart B.V.: De besloten vennootschap Entertainment Jaarkaart B.V. & haar rechtsopvolgers ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan.

2. Dagje Uit Cadeaukaart: handelsnaam van waaruit Entertainment Jaarkaart B.V. deelneemt aan het economisch verkeer.

3. Gebruiker: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Entertainment Jaarkaart B.V. geld ter beschikking stelt in ruil waarvoor Entertainment Jaarkaart B.V. een Cadeaukaart uitgeeft danwel die natuurlijke- of rechtspersoon die met het Saldo van Cadeaukaart afrekent voor de aangeboden Diensten op www.dagjeuit-cadeaukaart.nl

4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Entertainment Jaarkaart B.V.

5. Cadeaukaart: een door Entertainment Jaarkaart B.V. rechtstreeks of via Wederverkopers aan Gebruiker ter beschikking gestelde kaart, genaamd: “Dagje Uit Cadeaukaart”, waaraan een Tegoed door de Gebruiker bij de aanschaf van de kaart wordt gekoppeld.

6. Tegoed: het Saldo dat een geldswaarde van maximaal EUR 150,00 vertegenwoordigt waarmee betaald kan worden voor uitstapjes die worden aangeboden in de webshop van www.dagjeuit-cadeaukaart.nl

7. Diensten: de uitstapjes van uiteenlopende soort die kunnen worden gekocht in de webshop van Dagje Uit Cadeaukaart.

9. Wederverkopers: alle ondernemingen waarmee Entertainment Jaarkaart B.V. een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van het in het verkeer brengen van Cadeaukaart.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Entertainment Jaarkaart B.V.

Bezoekadres
Ambachtsweg 6
1474HW Oosthuizen

KvK-nummer: 62536613
Btw-identificatienummer: NL854857060B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
-        de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
-        de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend
-        een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3:Algemeen

1. Met de aanschaf van Cadeaukaart heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden en de digitale verstrekking daarvan geaccepteerd. Deze zijn toepasselijk op elk aanbod van Entertainment Jaarkaart B.V., elke Overeenkomst en elke relatie met Entertainment Jaarkaart B.V., waarbij de Cadeaukaart al dan niet via Wederverkopers aan de Gebruiker wordt verkocht.

2. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn (in de meest recente en vigerende versie) gepubliceerd op de website https://www.dagjeuit-cadeaukaart.nl/

3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

4. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van Entertainment Jaarkaart B.V. worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door Entertainment Jaarkaart B.V. in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

5. Entertainment Jaarkaart B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

6. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Entertainment Jaarkaart B.V. zal nieuwe bepalingen formuleren en hanteren ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

7. De producten worden niet eerder van saldo voorzien dan na betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 4Gebruik Cadeaukaart door Gebruiker

1. De Gebruiker kan Cadeaukaart uitsluitend aanschaffen bij Entertainment Jaarkaart B.V. en/of Wederverkopers. Om reden van fraudepreventie staat Entertainment Jaarkaart B.V. niet toe dat de Gebruiker Cadeaukaart van anderen koopt.

2. Na aankoop van Cadeaukaart valt het gebruik en de bewaring van Cadeaukaart en eventuele bijbehorende codes onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. De Gebruiker dient deze specifiek ten behoeve van betalingen op internet met bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen; een en ander ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder toestemming het Saldo besteden bij de betaling voor Diensten.

3. De Gebruiker dient de kassabon van de aanschaf van Cadeaukaart te bewaren ter bewijs van het aangeschafte saldo op Cadeaukaart. Entertainment Jaarkaart B.V. staat er niet voor in dat een door haar via het internet aan de Gebruiker verstrekte opgave het Saldo juist weergeeft en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.

4. Cadeaukaart blijft eigendom van Entertainment Jaarkaart B.V. tot het Saldo EUR 0,00 bedraagt. Nadien vertegenwoordigt de kaart als drager van het Tegoed van Cadeaukaart geen waarde meer. Een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 9 en 11.

5. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd Cadeaukaart te besteden bij Deelnemers in Nederland ten behoeve van de aanschaf van Producten / Diensten.

6. Betaling ten laste van het op Cadeaukaart opgeslagen Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Gebruiker via een interface, zoals bijvoorbeeld via een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website www.dagjeuit-cadeaukaart.nl “akkoord” voor betaling heeft gegeven via deze interface en het Tegoed toereikend is gebleken om ten laste daarvan de tussen de Deelnemer en de Gebruiker overeengekomen betaling te laten plaatsvinden.

7. Cadeaukaart is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Deelnemers.

8. Het Tegoed van Cadeaukaart is gegarandeerd voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van aanschaf van Cadeaukaart en is gedurende deze termijn door Gebruiker besteedbaar. Na deze periode en de omstandigheid als vermeld in lid 11 vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Tegoed van Cadeaukaart. De Gebruiker kan dan op het Saldo en/of het Tegoed geen enkele aanspraak meer maken.

9. Entertainment Jaarkaart B.V. vergoedt aan de Gebruiker onder geen beding rente over het Tegoed en/of het Saldo.

10. Indien een Gebruiker minder besteedt dan het Saldo van Cadeaukaart, vindt er geen restitutie plaats van het verschil tussen het werkelijk bestede bedrag en het resterende Tegoed op Cadeaukaart.

11. Cadeaukaart is niet herlaadbaar. Nadat het Tegoed op Cadeaukaart volledig is besteed, dan wel nadat het Saldo op Cadeaukaart is komen te vervallen overeenkomstig dit artikel, is Cadeaukaart niet meer bruikbaar.

 

 

Artikel 5: Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging

1. Entertainment Jaarkaart B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van Cadeaukaart. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van Cadeaukaart van de Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Gebruiker van het Tegoed en/of Saldo plaats. De Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van Cadeaukaart en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk aan Entertainment Jaarkaart B.V. te melden, opdat Entertainment Jaarkaart B.V. met de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan pogen om de schade voor de Gebruiker te voorkomen of te beperken.

2. Indien een Gebruiker misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met Cadeaukaart, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van Cadeaukaart door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal Entertainment Jaarkaart B.V. de Gebruiker terstond het gebruik van Cadeaukaart ontzeggen en Cadeaukaart blokkeren. Entertainment Jaarkaart B.V. zal hiervan direct aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Gebruiker te verhalen.

3. Bij een beschadigde edoch niet misbruikte Cadeaukaart kan de Gebruiker Entertainment Jaarkaart B.V. verzoeken het Saldo op een nieuwe Cadeaukaart te plaatsen, zulks na aftrek van € 10,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op Cadeaukaart niet toereikend is, zal geen vervanging plaatsvinden. De beschadigde Cadeaukaart dient door Gebruiker in een gesloten enveloppe, vergezeld van de volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer aan Entertainment Jaarkaart B.V. te worden toegestuurd: Entertainment Jaarkaart B.V., Ambachtsweg 6, 1474HW Oosthuizen. Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.

4. In het geval van een beschadigde magneetstrip kan Cadeaukaart nog steeds worden verzilverd. Deelnemer zal de kaart dan innemen en, na het controleren van het saldo, een afbeelding van de achterkant van de kaart en het af te schrijven bedrag zal opsturen naar info@dagjeuit-cadeaukaart.nl. Entertainment Jaarkaart B.V. zal Deelnemer dan handmatig de verzilverde waarde minus commissie uitkeren.

5. In het geval van overmacht heeft Entertainment Jaarkaart B.V. het recht om de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om het gebruik van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding door Entertainment Jaarkaart B.V. aan de betreffende Gebruiker.

6. In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen in relatie tot Cadeaukaart, heeft Entertainment Jaarkaart B.V. het recht om de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van het product op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding.

Artikel 6Rechten en verplichtingen Entertainment Jaarkaart B.V. 1. Entertainment Jaarkaart B.V. heeft het recht, edoch nimmer de verplichting, uitgezonderd het bepaalde in lid 3, op elk gewenst moment het Saldo op Cadeaukaart terug te voldoen aan de Gebruiker.

2. Entertainment Jaarkaart B.V. behoudt zich het recht voor om het gebruik van Cadeaukaart uit te sluiten van gebruik in combinaties met acties van de Deelnemers en Wederverkopers.

3. Entertainment Jaarkaart B.V. is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van Cadeaukaart op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover Entertainment Jaarkaart B.V. Cadeaukaart buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op Cadeaukaart binnen een redelijke termijn aan de Gebruiker restitueren.

4. Entertainment Jaarkaart B.V. verstrekt maandelijks per Deelnemer een overzicht van de ingenomen kaarten bij die Deelnemer in de voorafgaande maand. Binnen 10 werkdagen na versturen van dit overzicht wordt de ingenomen kaartwaarde minus commissie door Stichting uitbetaald aan Deelnemer.

Artikel 7Aansprakelijkheid Entertainment Jaarkaart B.V.

1. Entertainment Jaarkaart B.V. is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Deelnemer bij de aanschaf van Producten. Entertainment Jaarkaart B.V. is niet verantwoordelijk voor de aankopen van Producten die door de Gebruiker met Cadeaukaart bij Deelnemers worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende Deelnemer.

2. Entertainment Jaarkaart B.V. streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Gebruiker en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds ongestoord te kunnen laten beschikken over het Saldo en/of het Tegoed. Niettemin garandeert Entertainment Jaarkaart B.V. niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Saldo en/of het Tegoed kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan Entertainment Jaarkaart B.V. gelieerde) partijen, waaronder technische- en telecommunicatiefactoren en derde partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen Entertainment Jaarkaart B.V. beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk te stellen.

3. Entertainment Jaarkaart B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade van Gebruiker door gebruik van Cadeaukaart, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of overige (directe- of indirecte) schade, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door grove schuld of opzet van Entertainment Jaarkaart B.V. In aanvulling op het voorgaande is Entertainment Jaarkaart B.V. onder geen beding aansprakelijk te stellen voor zover de Gebruiker het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet naleeft dan wel de instructies niet naleeft.

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en voor zover op grond van dwingendrechtelijke voorschriften Entertainment Jaarkaart B.V. op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, zal de aansprakelijkheid niet verder reiken per gebeurtenis uit welke hoofde dan ook (waarbij een samenhangende gebeurtenis als één gebeurtenis geldt), dan het bedrag van het hoogste Saldo op Cadeaukaart, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit en in ieder geval nooit meer dan de hiertoe door Entertainment Jaarkaart B.V. afgesloten verzekering uitkering aan Entertainment Jaarkaart B.V. doet.

5. Vervallen

6. Entertainment Jaarkaart B.V. is voorts onder geen beding aansprakelijk te stellen indien zij – op grond van overmacht – niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 8.1 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8.2 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
  1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  2. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  3. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  4. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 
Artikel 8.3 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 8.4 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
  2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  12. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  13. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 9Klachten

Gebruikers met klachten met betrekking tot de Cadeaukaart worden verwezen naar de klantenservice van Dagje Uit Cadeaukaart. Zie de contact pagina op deze website.

Artikel 10Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

2. Uitsluitend de rechter in het Arrondissement Amsterdam is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen Entertainment Jaarkaart B.V. en de Gebruiker kennis te nemen.